Сабақ № 4

Тақырып: Нәрестені антенатальды қорғауда әйелдер кеңесінің ролі. Нәрестенің биофизикалық және биометрикалық зерттеу әдістері. Нәресте дамуының ақауының алдын алу және ерте анықтауда медико-генетикалық консультацияның ролі.

2. Сабақ мақсаты: Студенттердің теориялық біліміне сүйене отырып нәрестенің биофизикалық және биометрикалық зерттеу әдістерін үйрету. Медико-генетикалық консультацияның ролін анықтау.

3. Оқыту мақсаты:

1. Хорион биопсия, кордоцентез, УДЗ, допплерометрия, КТГ, ЭКГ, амниоцентез, амниоскопияның өткізу әдісін және көрсеткішін талдау.

2. Нәрестенің зерттеу әдістерінің диагностикалық критериі.

3. Нәрестенің даму ақауының алдын алу және ерте диагностикалауда медико-генетикалық кеңістің ролін анықтау.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1) Акушерияда қосымша зерттеу әдістері.

2) Инструментальды зерттеу әдістері (инвазивті емес)

3) Лабороторлы зерттеу әдістері (инвазивті емес және нивазивті)

4)УДЗ

5) «Нәрестенің бифизикалық профилін» не үшін анықтайды.

6) Фетоплацентарлы жетіспеушілік. Классификациясы. Патогенезі. Клиникасы, диагностикасы және жүргізу тактикасы.

5. Оқыту және үйрету әдістері:

1) Алғашқы білім деңгейін тексеру (алғашқы білім деңгейін бағалау)

2) Кестені, көрнекті материалды, фильмдерді қолдана отырып теориялық материалды талдау.

3) Кіші топтарда жұмыс жасау (2-3 студенттері): мына зерттеу нәтижелерін талдау: хорион биопсия, кордоцентез, УДЗ, допплерометрия, КТГ, ЭКГ, амниоцентез, амниоскопия.

4) Оқытушымен жұмыс: өзіндік жұмыс жасау кезінде туған түсініксіз сұрақтарды талдау.

5) Қорытынды білім деңгейін тексеру (қорытынды білім деңгейін тестілеу).

6. Әдебиеттер:

Негізгі:

1. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – с.14-25.

2. Савельева Г.М. Акушерство: Учебник. / М.: Медицина, 2000. – с.779-781, 785-790.

3. Радзинский В.Е. Женская консультация (2-ое издание, переработанное и дополненное). 2007.

Қосымша:

1. Айламазян Э.К. Акушерство: Учебник для медицинских вузов. 4-е изд., доп./ Э.К. Айламазян. - Спб.: СпецЛит, 2003. – с.22-26.8. Бақылау: сұрақтар,тесттер (алғашқы және қорытынды білім)

Сұрақтар.

1. Акушерияда қолданатын негізгі зерттеу әдістері.

2. Акушериядағы инструментальды әдістер.

3.Акушрияда қосымша лабороторлы зерттеу диагностикасы.

(инвазивті емес және инвазивті).

4. Фетометрия дегеніміз не? Фетометрияның мақсаты қандай?

5.Нәрестенің допплерлік зерттеуінің мақсаты қандай?

6. a-фетопротеина (а-ФП) деңгейін ананың сарысуында қандай мақсатта анықтайды?

7. Аз және көпсулықты анықтау әдісі.

8. УДЗ қысқаша өткізілуі.

9. Амниоцентез дегеніміз не?

10. Хорион- биопсия деп нені айтамыз?

11. Кордоцентез деп нені айтамыз?

12. Плацентарлы жетіспеушілік немен сипатталады?

13. Плацентарлы жетіспеушілікті емдеу.

14. Медико-генетикалық кеңестің есептері.

СОӨЖ № 4 Сабақ

Тақырыбы: Нәрестені антенатальды қорғауда әйелдер кеңесінің ролі. Нәрестенің биофизикалық және биометрикалық зерттеу әдістері. Нәресте дамуының ақауының алдын алу және ерте анықтауда медико-генетикалық консультацияның ролі.

2. Сабақ мақсаты: Нәрестені антенатальды қорғауда әйелдер кеңесі ролін анықтауда студенттердің біліктілігі мен тәжірибесін жаттықтыру.

3. Оқыту мақсаты:

1. Жүкті әйелден анамнез жинауды студенттердің тәжирибесін жаттықтыру

2. Жүкті әйелдерді зерттеуде студенттердің тәжирибесін жаттықтыру;

3. Зерттей алгоритмін құру және жүкті әйелдерді жүргізуде студенттердің тәжирибесін жаттықтыру;

4. Жүкті әйелдердің зерттеу нәтижелерін интерпретациялауда студенттердің тәжирибесін жаттықтыру;5. Жүктілік кезінде қауіп факторларын анықтауда студенттердің тәжирибесін жаттықтыру;

6. Нәресте даму ақауынын алдын алу және ерте диагностикалауда медико-генетикалық кеңес жасауда студенттердің тәжирибесін жаттықтыру.

4. Өткізу түрі:

Кіші топта жұмыс жасау: мысал ретінде жүкті әйелдердің индивидуальды картасында антенатальды кезеңге талдау жасау. Нәрестенің биофизикалық, биометрикалық және медико-генетикалық зерттеу нәтижелеріне талдау жасау. Перинатальды және аналық патология бойынша «жоғары қауіп тобындағы» әйелдерді зерттеу және жүргізу алгоритмін құру.

5. Тақырып бойынша тапсырма:

  1. Жүкті әйелден анамнез жинау
  2. Жүкті әйелді зерттеу және жүргізу жоспарын құру
  3. Жүкті әйел зерттеу нәтижелерін интерпретациялау
  4. Жүктілік кездегі қауіп факторларын анықтау

6.Таратылатын материал:

Схемалар, суреттер

7. Әдебиет

Негізгі:

1. Савельева Г.М. Акушерство: Учебник. / М.: Медицина, 2000. – с.219-239, 768-778.

2. Бодяжина В.И. и др., Акушерство. - М.: Медицина, 1996.

Қосымша:

1. Айламазян Э.К. Акушерство: Учебник для медицинских вузов. 4-е изд., доп./ Э.К. Айламазян. - Спб.:СпецЛит, 2003. - с. 155-174

2. Е.А. Чернуха «Родовой блок». Руководство для врачей. 3-е издание переработанное, исправленное и дополненное – М., «Триада-Х», 2005. – с. 173-181, 182-207, 254-278.

3. Шабалов Н.П. Неонатология: Учебн. пособие: В 2 т. / Н.П.Шабалов. — Т. I. — 3-еизд., испр. и доп. — М.: МЕДпресс-информ, 2004. — с. 154-222.

4.Мэтью Матай, Харшад Сангви, Ричард Дж.Гидоти. Оказание помощи при осложненном течении беременности и родов: руководство для акушерок и врачей. Репродуктивное здоровье и научные исследования. ВОЗ, Женева, 2000. – А37-А46, А56-А80 с.

8. Бақылау: тесттер (алғашқы және қорытынды білім деңгейі)

4.Тақырып: Нәрестені антенатальды қорғауда әйелдер кеңесінің ролі. Нәрестенің биофизикалық және биометрикалық зерттеу әдістері. Нәресте дамуының ақауының алдын алу және ерте анықтауда медико-генетикалық консультацияның ролі.


1163454408578177.html
1163490496860368.html
    PR.RU™